Comuna RECEA CRISTUR nr. 158, Jud. Cluj Napoca mihaela@info-receacristur.ro , andreea@info-receacristur.ro Telefon/Fax : 0264.227.591

Mediu

mediu   Mediul natural din România integrează vaste arii rurale, care se remarcă, în general,
printr-o bună stare a resurselor naturale de sol şi apă, prin varietatea peisajelor  tradiţionale şi printr-o remarcabilă diversitate biologică. Spaţiul rural românesc se  caracterizează prin resurse naturale aflate într-o stare de conservare în general bună, printr-un nivel ridicat de biodiversitate, asociat unei diversităţi de habitate şi ecosisteme, de păduri şi de peisaje agricole valoroase dar, în acelaşi timp, viitorul apropiat poate aduce provocări serioase: menţinerea acestor valori naturale şi lupta împotriva schimbărilor climatice.

   Dezvoltarea economică din ultima perioadă de timp din România nu a prea ţinut seama de respectarea cerinţelor specifice în domeniul protecţiei mediului. În consecinţă, în prezent, comuna Recea Cristur, ca de altfel întreaga ţară, nu beneficiază de infrastructura corespunzătoare pentru protecţia mediului. În plus, în România nu există o educaţie civică similară celei existente la nivelul Uniunii Europene.

În comuna Recea Cristur ramura economică este în curs de dezvoltare, iar numărul agenţilor economici din domeniul producţiei este extrem de redus; prin urmare, se poate aprecia că nu există o sursă de poluare a  atmosferei şi astfel zona este propice pentru dezvoltarea economică şi a mediului de viaţă.

Terenurile agricole din comună se caracterizează printr-un nivel scăzut de poluare deoarece nu s-a practicat o agricultură intensivă, nu s-au utilizat substanţe chimice poluante pentru sol şi pentru apele freatice de suprafaţă.

Cu toate acestea, pe teritoriul comunei Recea Cristur au fost identificare o serie de aspecte de mediu  problematice, cu perspective de deteriorare calitativă:

  • Existenţa deşeurilor menajere şi lipsa unui sistem eficient de gestionare a acestora
  • Lipsa unui sistem de epurare a apelor uzate
  • Lipsa reţelei de canalizare în toate satele comunei
  • Defrişarea suprafeţelor forestiere – are o influenţă directă asupra degradării peisajului, a valorii sale estetice, şi indirectă, prin fenomenele de alunecări de teren pe care le favorizează. În plus, reducerea suprafeţei ocupate de păduri influenţează negativ echilibrul ecosistemului forestier.

Ţinând cont de situaţia existentă privind mediul înconjurător, administraţia publică locală a comunei Recea Cristur a înţeles importanţa unei viziuni pe termen mediu şi lung şi a decis conturarea unui set de obiective şi acţiuni  specifice care urmăresc protejarea şi refacerea mediului înconjurător, conform reglementărilor europene şi  naţionale privind dezvoltarea durabilă.